Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK
Zoekresultaten
Onderstaand treft u de vacatures die zijn ingedeeld in de categorie B.Bestuur en Administratie.

B.113: Vrijwilliger met juridische achtergrond voor het duingebied Meijendel
Duinbehoud, Stichting
Je werkt samen met actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Duinbehoud kan een extra kracht, in de hoedanigheid van een vrijwilliger met juridische kennis goed gebruiken.
Taken:
- het verzamelen van informatie;
- het geven van (on)gevraagd juridisch advies;
- het controleren van vergunningen en het schrijven van een inspraakreactie of zienswijze;
- het opstellen van brieven en eventueel bezwaar- en beroepschriften;
- indien nodig afstemmen met de bureaumedewerkers van Duinbehoud;
- aanwezig zijn bij relevante overleggen;
- aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten en bereidheid kennis en ervaring te delen met vrijwilligers van Duinbehoud;
- ambassadeur zijn voor Stichting Duinbehoud.
 
Lees verder >>
B.112: Voorzitter
COC Haaglanden
De voorzitter is een van de bestuurlijke pijlers en vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. De voorzitter coördineert de werkzaamheden binnen de vereniging en is het gezicht naar buiten toe.
Verdere taken:
- Voorzitten van bestuursvergaderingen
- Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
- Eindverantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van jaarplannen en de presentatie daarvan
- Contactpersoon voor de gemeenten in de regio
- Contactpersoon voor pers, politie en samenwerkingspartners
- Eindverantwoordelijkheid dragen voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan
- Het uitdragen van de missie / visie van COC Haaglanden naar interne en externe partijen
- Verantwoordelijk voor de professionele krachten in dienst bij de vereniging
- Deelname aan sollicitatiegesprekken
- Leveren van speeches bij officiële gelegenheden van of namens COC Haaglanden.
Lees verder >>
B.111: Secretaris
COC Haaglanden
De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Het werkterrein van de secretaris richt zich met name op het toezien op de juiste toepassing van de bestuurlijke regels in de vereniging. Besluiten dienen in overeenstemming te zijn met de statuten, het huishoudelijke reglement en de gedragsregels.
Verdere taken:
- Beantwoorden van ingekomen post
- In overleg met de voorzitter voorbereiden van bestuursvergaderingen
- Deelname aan vergaderingen en sollicitatiegesprekken
- Naast de voorzitter uitdragen van de missie / visie van COC Haaglanden naar interne en externe partijen
- Verantwoordelijk voor de professionele krachten in dienst bij de vereniging
- Opstellen van jaarverslagen
- Voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering
Lees verder >>
B.110: Bestuurslid / secretaris
Wijkgemeenschap Groot Deijleroord
Maken van uitnodigingen/agenda van bestuursvergaderingen, notuleren van die vergaderingen en onderhouden van externe contacten.
Lees verder >>
B.109: Algemeen bestuurslid
GroenLinks Wassenaar
Als de begrippen groen, duurzaam en sociaal je aanspreken, als je, als deel van het bestuur, wilt meedenken over het reilen en zeilen van de afdeling, mee wil doen met activiteiten om GroenLinks meer onder de aandacht van de inwoners van Wassenaar te brengen dan is dit misschien net iets voor jou:
We zoeken een algemeen bestuurslid om het huidige bestuur te versterken, iemand die:
- goed kan samenwerken
- enthousiast is
- mee wil denken over de toekomst
- en lid wil worden van GroenLinks
De werkzaamheden zijn algemeen bestuurswerk, bestuursvergaderingen en mee doen met activiteiten van GroenLinks Wassenaar.
Lees verder >>
B.108: Penningmeester GroenLinks Wassenaar
GroenLinks Wassenaar
Als de begrippen groen, duurzaam en sociaal je aanspreken, als je, als deel van het bestuur, wilt meedenken over het reilen en zeilen van de afdeling en als je beschikt over financiële of boekhoudervaring, dan is dit misschien net iets voor jou:
We zoeken een penningmeester voor
- het opstellen en bewaken van de begroting
- het opstellen van de jaarrekening
- overleg met het landelijk bureau over financiën
- het uitvoeren van betalingen
Naast de taken van penningmeester verwachten we ook dat je meedenkt over en meedoet met voorkomende activiteiten om zo contact met leden en belangstellenden te onderhouden.
 
Lees verder >>
B.107: Assistent van de penningmeester
Zonnebloem, De - afd. Wassenaar
Je ondersteunt de penningmeester met de financiële zaken van de organisatie.
Lees verder >>
B.097: Belastinghulp
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Je helpt mensen thuis bij het digitaal invullen van de belastingaangifte. In de meeste gevallen gebeurt dit op je eigen laptop.
Lees verder >>
B.073: Financieel Hulpmaatje
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
- Samen met de cliënt het huishoudboekje op orde brengen, zodat inkomsten en uitgaven in balans zijn; telefonisch en schriftelijk contact met instanties;
- Individuele begeleiding van wekelijks naar maandelijks;
- Indien nodig ondersteuning bij aanmelden schuldhulpverlening.
Lees verder >>
B.072: Administratieve Hulp
SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Samen met de cliënt thuis post doornemen; bijhouden van de (financiële) administratie en opbergen. Contact met instanties en invullen van formulieren.
Lees verder >>