Zoeken in de vacaturebank
Zoeken met zoektermen
VACATUREBANK >>
Vacatures onder de aandacht

Nationale Dierenzorg, stichting

Handige assistent klusjesmannen of -vrouwen

VacaturenummerL.011

Nationale Dierenzorg, stichting

Medewerker groenonderhoud

VacaturenummerD.025

SWZ Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Chauffeur voor de rolstoelbus

VacaturenummerC.009

Florence, locatie Duinstede

Vrijwilliger individuele begeleiding (dames en vooral ook heren)

VacaturenummerA.038
Nieuwste vacatures

Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Tuinklussers

VacaturenummerD.040

Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Coördinator Incidentele verhuur

VacaturenummerB.116

Protestante Gemeente Wassenaar

Cameraman/vrouw

VacaturenummerH.070

SMOW - St. Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar

Chauffeurs voor het project AutoMaatje

VacaturenummerC.020

VluchtelingenWerk Pre-Pol Duinrell

Vrijwilligers in diverse functies

VacaturenummerM.065

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, Openbare

Creatieve cameraman/vrouw

VacaturenummerM.064

Duinbehoud, Stichting

Vrijwilliger donateurbeheer

VacaturenummerG.060

Duinbehoud, Stichting

Vrijwilliger donateurwerving

VacaturenummerG.059

Middin

Bezoekvrijwilliger

VacaturenummerA.143

Vrijwilligerscentrale Wassenaar

WassenaarDoet zoekt flexvrijwilligers!

VacaturenummerM.063
Uw privacy is belangrijk voor ons!

Sinds 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacyregels van kracht in het kader van de AVG en hebben wij ons privacy beleid aangeschept:

Privacy policy   -   versie mei 2018

De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De VCW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VCW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers t.b.v. matching:

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door VCW verwerkt en in principe voor een periode van 3 jaar bewaard ten behoeve van de doelstelling van het matchen van vrijwilliger met vrijwilligerswerk.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het intakegesprek met de vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de VCW de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortejaar;
- Geslacht;
- Opleiding;
- Werkervaring;
- Eventuele, in het kader van het gewenste type vrijwilligerswerk, relevante medische gegevens.


Verwerking van persoonsgegevens vrijwilligers- en mantelzorgpashouders:
Persoonsgegevens van pashouders worden door VCW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Het laten produceren van een pas op naam;
- Het toesturen van de vrijwilligers- en mantelzorgpas op naam;
- Het opnemen van het emailadres voor een 3-maandelijkse nieuwsbrief met informatie over pasaanbiedingen, gratis workshops, Wassenaarse Vrijwilligersdagen e.d.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De gratis vrijwilligers- en mantelzorgpas;
Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de VCW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht;
- Woonadres;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door VCW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de geldigheidsduur van de pas.


Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van vrijwilligersorganisaties en relaties in het werkgebied van de VCW
Persoonsgegevens van contactpersonen van vrijwilligersorganisaties en relaties worden door VCW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte emails;
- Het aanbieden/voordragen van vrijwilligers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, openbare websites.
Voor de bovenstaande doelstellingen bewaart de VCW de volgende persoonsgegevens:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door VCW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat personen de (vrijwilligers-)organisaties vertegenwoordigen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons worden of zijn verstrekt, worden niet aan derde partijen verstrekt met uitzondering van:
-    De gegevens van de pashouders. Het printen en verzenden van vrijwilligerspassen en mantelzorgpassen hebben wij uitbesteed aan Unipas BV te Leerdam. De VCW heeft met Unipas B.V. een overeenkomst waarbij is vastgelegd dat de door ons aan hen versterkte persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden voor het vervaardigen en verzenden van de passen.
-    Emailadressen via het nieuwsbrievenprogramma MailChimp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Indien wij persoonsgegevens aan een een externe partij overdragen (uitsluitend voor een specifiek doel), sluiten wij met deze partijden een verwerkersovereenkomst waarin de beveiliging van uw gegevens is gewaarborgd.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

De VCW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens de VCW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Vrijwilligerscentrale Wassenaar
t.a.v. het Bestuur
van Heeckerenstraat 2
2242 GX  Wassenaar
bestuur@vrijwilligerscentralewassenaar.nl
 

KORTINGEN met vrijwilligerspas
Wassenaar vrijwilligerspas - mantelzorgpas
Vrijwilligerspas aanvragen