B.118 Leden Cliëntenraad
Organisatie
Clientenraad Werk en Inkomen Gemeente Wassenaar
Doelstelling van de organisatie
Ervoor zorgen dat cliënten worden betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk minima- ,inkomens- en reïntegratiebeleid, alsmede het behartigen van de collectieve belangen van de doelgroep voor zover dit binnen de gemeentelijke invloedsfeer valt.
Werkzaamheden
De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 personen en er zijn 2 vacatures. Wij zoeken bij voorkeur mensen uit de kring van uitkering ontvangenden, maar ook mensen die vanuit hun (vrijwilligers)werk of hobby veel te maken hebben met de Partici-patiewet of hierin  geïnteresseerd zijn welkom om te reageren.
De Cliëntenraad komt ongeveer iedere twee maanden bij elkaar en praat dan over alle zaken op het gebied van het beleid en de uitvoering van de regelingen..
Wensen t.a.v. ervaring/opleiding
Geen speciale vereisten.
Begeleiding
Inwerken geschiedt al werkende weg. Voorts mogelijkheden om een cursus te volgen.
Werktijden
Geen specifieke. Er wordt 6 tot 7 keer per jaar vergaderd. Deze avondvergaderingen duren meestal 2,5 uur.
Aanvang en duur
De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar en ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vrijwilligersvergoeding.
Bijzondere wensen - Nadere toelichting
Vacaturenummer
B.118
website & applicaties: WMOMO